ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแอพพลิเคชั่น Horolive

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้


ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้ระหว่างคุณกับเว็บไซต์ www.horolive.com และ แอปพลิเคชั่น HoroLive ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.horolive.com และ แอปพลิเคชั่น HoroLive บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่คุณต้องปฏิบัติตาม โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน HoroLive ดูดวงออนไลน์ หรือ www.horolive.com ("เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ HOROLIVE บริษัทโมโน ไซเบอร์ จำกัด ("HoroLive”) จะหมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และท่านตกลงยอมรับ และปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอนหรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นHoroLive ดูดวงออนไลน์ ในการเข้าใช้ หรือรับบริการ บนแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างท่านในฐานะผู้สนใจ ในการรับบริการดูดวง พยากรณ์ หรือทำนายโชคชะตา จาก(“หมอดู" หรือ “นักพยากรณ์” หรือ "นักพยากรณ์ ”) กับท่านผู้ใช้บริการผู้ที่มีความประสงค์ในการตรวจสอบดวงชะตา ราศี หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศี หรือโหราศาสตร์แขนงต่างๆ ("ผู้ใช้บริการดูดวง”) โดยท่านสามารถรับบริการตรวจสอบ ทำนาย ดวงชะตา ราศี หรือโหราศาสตร์ ต่างๆ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งอาจเป็นบทความ ข้อความ ภาพ และเสียง หรือ สื่อวิดีโอ หรือแสดงการถ่ายทอดสด (Live) ในเรื่องการดูดวง การพยากรณ์ หรือการทำนายโชคชะตา หรือรับคำแนะนำ คำปรึกษา การสนทนา ตอบข้อซักถาม คำถาม ข้อสงสัย จากนักพยากรณ์ ผ่านช่องทาง หรือแพลตฟอร์มของ HoroLive ในขณะที่ผู้ใช้บริการดูดวงสามารถเลือกรับบริการ อ่าน หรือรับชม บทความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือผลงานต่างๆ ที่สนใจ รวมถึงการขอคำปรึกษา ถามคำถามกับนักพยากรณ์ที่ให้บริการ รวมไปถึงการใช้บริการในการเปิดไพ่ รับฟังคำทำนาย และใช้บริการดูดวงในรูปแบบอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด HoroLive กำหนด

ข้อ 2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการ และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ HoroLive ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว
  2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นฉบับนี้เป็นไปตามตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นของสัญญาการให้บริการแอปพลิเคชั่นมือถือ หากผู้ใช้บริการตอบคำถาม ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นนี้มีผลบังคับใช้
  2.2 HoroLiveสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนแอปพลิเคชั่นHoroLive
  2.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมแอปพลิเคชั่นนระยะ และตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางHoroLive จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
  2.4 ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่า วันที่ผู้ใช้บริการได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของHoroLiveแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย
  2.5 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง

ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ

การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย
  3.1 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน, ดูดวงผ่าน Browser จากเว็บไซต์ www.horolive.com ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการดูดวงออนไลน์, หรือบริการฝากดวง หรือกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์
  3.2 HoroLiveเป็นผู้เผยแพร่แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่HoroLiveได้ผลิต หรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการดูดวงต่างๆ
  3.3 HoroLiveเป็นผู้ให้บริการในการจำหน่ายแพ็กเกจดูดวง ไม่ว่าHoroLiveผลิตเองหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินโดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเติมเงินจากผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่นๆ ที่HoroLiveได้อนุญาตไว้

ข้อ 4 เนื้อหาการใช้บริการ

HoroLiveจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
  4.1 HoroLiveจะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อให้บริการแอปพลิเคชั่นที่HoroLiveได้ผลิต หรือได้รับสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
  4.2 ในกรณีที่HoroLiveมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารแอปพลิเคชั่นผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้HoroLiveมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆไป ทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์
  4.3 HoroLiveจะประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นอัพเดทกิจกรรม ข้อมูลนักพยากรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ จะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ HoroLiveจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชั่นบนเว็บไซต์

ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

HoroLiveจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของHoroLiveตั้งขึ้น โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชี และรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่HoroLiveใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้
  5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากHoroLive เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งHoroLiveขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด มินำไปเปิดเผยที่อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นเสียแต่มีเอกสารทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้กระทำผิด
  5.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการ และการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่HoroLiveจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  5.3 HoroLiveจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิ์ของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

  6.1 HoroLiveมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของ HoroLiveได้ ชื่อบัญชี ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ HoroLiveสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ
  6.2 HoroLiveสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเนื้อหาภาพ และเสียงสนทนาที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ใช้บริการภายในแอปพลิเคชัน และสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่HoroLiveพิจารณาเห็นว่าจำเป็น กรณีเกิดข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาท และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ HoroLiveจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวHoroLiveจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว
  6.3 HoroLiveจะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของHoroLive ข้อมูลทั้งหมดHoroLiveจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นแต่ว่าสำหรับ ระบบการพิมพ์สนทนาของบุคคลที่สามซึ่งการให้บริการแก่บุคคลที่ 3 นั้น จะสามารถเก็บและรักษาได้ตามข้อตกลงการใช้บริการของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามให้ความยินยอม
  6.4 HoroLiveจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในแอปพลิเคชันดังนี้
   6.4.1 การพิมพ์ข้อความสนทนากับนักพยากรณ์
   6.4.2 การสนทนากับนักพยากรณ์ รวมถึงภาพและเสียงในการสนทนา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

  7.1 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้นักพยากรณ์
  7.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลของนักพยากรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากHoroLive หรือนักพยากรณ์ดังกล่าวนั้น
  7.3 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  7.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเอง และผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ
  7.5 ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
  7.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7.7 ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ใดๆ
  7.8 ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และการให้บริการแอปพลิเคชันของHoroLive
  7.9 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อHoroLive
  7.10 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งHoroLiveทราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง HoroLiveจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8.เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

การชำระเงินที่เกิดขึ้นภายในระบบจะอยู่ในรูปแบบของการให้เครดิต (Credit) หรือชำระโดยใช้สกุลเงินอื่น หรือรูปแบบการชำระตามที่ HoroLive กำหนดไว้ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ HoroLiveกำหนดเพื่อให้ได้เครดิตมารวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชิงโชคหรือลุ้นรางวัลเพื่อให้ได้เครดิต เพื่อใช้ในการเข้าถึงผลงานหรือชำระการให้บริการแก่นักพยากรณ์ และรวมถึงการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือการเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษของระบบตามที่HoroLiveกำหนดไว้

  8.1 การเติมเงิน การเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit) เพื่อประโยชน์ในการใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถเติมเงินหรือเติมเครดิต (Credit) ผ่าน In-app purchase บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และเติมเงินหรือเติมเครดิต (Credit) ผ่าน In-app purchase บน Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android โดยการเติมเครดิต (Credit) และช่องทางการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในอนาคต ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   (1) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของHoroLiveโดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit) ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่HoroLiveกำหนดไว้
   (2) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่HoroLiveจะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
   (3) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของ ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของ ผู้ใช้บริการให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยHoroLiveไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ จากการใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
   (4) ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ทำรายการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และ ผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ HoroLiveขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit) ก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ท่านทำรายการ
   (5) สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเท่านั้น หรือเป็นไปตามราคาที่HoroLiveกำหนดไว้
   (6) กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของHoroLiveเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นรวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากHoroLive
   (7) กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit)หรือ การใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เช่น กรอกรหัสผ่านผิด หรือเกิดเลือกการเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit) ผิดพลาด ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากHoroLiveเว้นแต่การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อทีมงานHoroLiveได้ที่ 0-2100-7059
   (8) ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการเติมเงินหรือการเติมเครดิต (Credit) ตามอัตราที่HoroLiveกำหนด ทั้งนี้ HoroLiveขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจาก ผู้ใช้บริการก่อน

  8.2 การคืนเงิน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการรับบริการและต้องการยกเลิกการรับบริการและขอรับเงินคืน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนให้กับผู้ใช้บริการเป็นเครดิตบนบัญชีระบบของ HoroLive เท่านั้น การคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอยกเลิกบริการตามที่HoroLiveกำหนด

9.คำขอยกเลิก และการยกเลิกการให้บริการ

HoroLiveสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการและนักพยากรณ์ แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการและนักพยากรณ์ กันเองก่อน หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อHoroLiveEเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ไขปัญหา HoroLiveขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการหรือนักพยากรณ์
  9.1 บริการไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากนักพยากรณ์ ได้ให้บริการตามที่ได้บรรยายไว้ในรายละเอียดของบริการ หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถทำการรีวิวและให้คะแนนความพึงพอใจได้ตามความเหมาะสม
  9.2 บริการที่ผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการให้บริการภายในระยะเวลาที่ระบบ กำหนดไว้ ระบบจะทำการยกเลิกบริการและคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ หากยังไม่ถึงกำหนดเวลาแต่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน นักพยากรณ์ สามารถปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวได้ โดยระบบจะคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ อนึ่ง นักพยากรณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางการสนทนาภายในระบบกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินต่อไปได้
  9.3 HoroLiveขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ และหรือคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่HoroLiveสังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 10 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การให้บริการ

  10.1 ระยะเวลาในการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถสนทนาดูดวงออนไลน์ส่วนตัวกับนักพยากรณ์ได้ทุกวัน โดยที่ระบบจะไม่คิดค่าบริการในช่วงเวลารอสายในขณะที่กดปุ่ม “คุยสดทันที” จนกว่านักพยากรณ์จะรับสายสนทนาทำนายดวง ยกเว้น HoroLiveมีสิทธิ์หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของHoroLiveฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย
  10.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ HoroLiveจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ HoroLiveจะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์
  10.3 HoroLiveฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
  10.3.1 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
  10.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
  10.3.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าบริการ
  10.3.4 การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  10.3.5 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
  10.3.6 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆตามข้อ 8 นี้ HoroLiveฯไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 11 การยกเลิกการให้บริการ

HoroLiveขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้
  11.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
  11.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี
  11.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
  11.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
  11.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของ HoroLive
  11.6 ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
  11.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
  11.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากHoroLive
  11.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
  11.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
  11.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นโดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น
  11.12 โฆษณาแอปพลิเคชั่นอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอปพลิเคชั่นอื่น
  11.13 โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
  11.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับHoroLive
  11.15 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของHoroLive
  11.16 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง
  11.17 ไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด หรือHoroLiveไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ เนื่องจากการชำระผิดของผู้ใช้บริการเอง การเติมเงินหรือชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  11.18 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร
  11.19 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด

ข้อ 12 การยกเว้นความรับผิด

  12.1 HoroLiveจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่HoroLiveไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  12.2 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ
  12.3 HoroLiveมีสิทธิ์ยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม
  12.4 HoroLiveยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
  12.5 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำกำไรตามที่ผู้ใช้บริการคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง
  12.6 HoroLive จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
  12.7 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นภายใต้ลิขสิทธิ์ของHoroLive ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
  12.8 HoroLive ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับบุคคลที่สาม แล้วHoroLiveไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  12.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของHoroLiveอื่นรวมอยู่ด้วย HoroLive จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากHoroLiveอื่นๆ

ข้อ 13 ข้อจำกัดในการใช้บริการ

  13.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของHoroLiveฯ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยHoroLiveฯ เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และHoroLiveฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างHoroLiveฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และHoroLiveฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
  13.2 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
  13.3 HoroLive สามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง
  13.4 HoroLive สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของแอปพลิเคชั่น
  13.5 HoroLive เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่HoroLiveเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอปพลิเคชัน HoroLiveสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
  13.6 การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆ ได้

ข้อ 14 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

HoroLiveมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชั่นHoroLive แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากHoroLiveอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

ข้อ 15 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ