เงื่อนไขการใช้บริการ Horolive ดูดวงออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแอปพลิเคชัน Horolive


ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้ระหว่างคุณกับเว็บไซต์ www.horolive.com และแอปพลิเคชั่น HoroLive ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.horolive.com และแอปพลิเคชั่น HoroLive บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่คุณต้องปฏิบัติตาม โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน HoroLive ดูดวงออนไลน์ หรือ www.horolive.com ("เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ HOROLIVE บริษัทโมโน ไซเบอร์ จำกัด ("HoroLive”) จะหมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และท่านตกลงยอมรับ และปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอนหรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึง หรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน HoroLive ดูดวงออนไลน์ ในการเป็นนักพยากรณ์ บนแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ที่สนใจในการให้บริการในการดูดวง พยากรณ์ หรือทำนายโชคชะตา (“หมอดู" หรือ “นักพยากรณ์” หรือ "นักพยากรณ์ ”) กับผู้ใช้บริการผู้ที่มีความประสงค์ ในการตรวจสอบดวงชะตา ราศี หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศี หรือโหราศาสตร์แขนงต่างๆ ("ผู้ใช้บริการดูดวง”) โดยนักพยากรณ์ สามารถให้บริการตรวจสอบ ทำนาย ดวงชะตา ราศี หรือนำเสนอผลงานการทำนายดวงชะตา โหราศาสตร์ ต่างๆ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจเป็นบทความ ข้อความ ภาพ และเสียง หรือ สื่อวิดีโอ หรือแสดงการถ่ายทอดสด (Live) ในเรื่องการดูดวง การพยากรณ์ หรือการทำนายโชคชะตา ("”) หรือให้คำแนะนำ คำปรึกษา การสนทนา ตอบข้อซักถาม คำถาม ข้อสงสัย แก่ผู้ใช้บริการดูดวง ผ่านช่องทาง หรือแพลตฟอร์มของ HoroLive ในขณะที่ผู้ใช้บริการดูดวงสามารถเลือกรับบริการ อ่าน หรือรับชม บทความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือผลงานต่างๆ ที่สนใจ รวมถึงการขอคำปรึกษา ถามคำถามกับนักพยากรณ์ที่ให้บริการ รวมไปถึงการใช้บริการในการเปิดไพ่ รับฟังคำทำนาย และใช้บริการดูดวงในรูปแบบอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด HoroLive กำหนด

ข้อ 2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

นักพยากรณ์ ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขใช้บริการ และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ HoroLiveถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว
  2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันฉบับนี้เป็นไปตามตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันของสัญญาการให้บริการแอปพลิเคชันมือถือ หากผู้ใช้บริการยอมรับต่อคำถาม ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันนี้มีผลบังคับใช้
  2.2 นักพยากรณ์ รับรู้และตกลงว่า HoroLive อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระงับหรือหยุดการจัดหาหรือลบแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการ ของ HoroLive หรือข้อมูล ประโยชน์ใช้สอย บริการหรือผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นครั้งคราว โดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ HoroLive ไม่ต้องรับผิดต่อนักพยากรณ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากการปรับปรุง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการระงับบริการใดๆ แก่นักพยากรณ์ หรือบุคคลทั่วไป หรือการลบบริการใดๆ ที่ได้บริการให้แก่นักพยากรณ์ หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลทั่วไป เป็นเหตุให้นักพยากรณ์ ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการ ของ HoroLive หรือข้อมูล ประโยชน์ใช้สอย บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2.3 ชื่อของนักพยากรณ์ ที่จะใช้บนแพลตฟอร์ม: เมื่อ HoroLive ได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ HoroLive กำหนด นักพยากรณ์ อาจใช้รหัสผู้ให้บริการ ( User ID) ซึ่งแตกต่างจากชื่อHoroLiveที่นักพยากรณ์ ใช้ในการทำสัญญาฉบับนี้บนแพลตฟอร์มก็ได้
  2.4 นักพยากรณ์ มีหน้าที่ต้องเข้าไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน เป็นระยะ และตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางHoroLiveจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
  2.5 นักพยากรณ์ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ของนักพยากรณ์ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ให้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง

ข้อ 3. แพลตฟอร์มของHoroLive และบริการ

  3.1 ภาพลักษณ์และความรู้สึก (Look and feel): HoroLive ขอสงวนสิทธิที่จะควบคุมภาพลักษณ์และความรู้สึกของแพลตฟอร์มและการให้บริการ ของ HoroLive
  3.2 การโฆษณา: HoroLive สงวนสิทธิที่จะทำการตลาดหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือใช้ชื่อ -นามสกุล ชื่อที่ใช้ในวงการโหราศาสตร์ รูปภาพ บันทึกวิดีโอ ภาพลักษณ์ ของนักพยากรณ์ ไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง บนแพลตฟอร์มหรือสื่อหรือช่องทางการตลาดหรือการโฆษณาอื่นๆ ตามที่ HoroLive เลือก HoroLive อาจเพิ่มโฆษณา แถบโฆษณา(banners) และ/หรือส่วนประกอบอื่นใดดังกล่าว (รวมเรียกว่า “โฆษณา”) ลงบนแพลตฟอร์ม และ/หรือการให้บริการ ของ HoroLive เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ HoroLive และ/หรือของบุคคลภายนอกใดๆ

ข้อ 4. รายละเอียดการบริการ

การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย
  4.1 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน, ดูดวงผ่าน Browser จากเว็บไซต์ www.horolive.com ซึ่งเป็น นักพยากรณ์ ดูดวงออนไลน์, หรือบริการฝากดวง หรือกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์
  4.2 HoroLiveเป็นผู้เผยแพร่แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่HoroLiveได้ผลิต หรือได้รับลิขสิทธิ์จากนักพยากรณ์ ดูดวงต่างๆ
  4.3 HoroLiveเป็นผู้ให้บริการ ตัวกลาง ในการจำหน่าย หรือให้บริการแพ็กเกจดูดวง กด ไม่ว่าHoroLiveผลิตเองหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินโดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเติมเงิน หรือช่องทางอื่นๆ ที่HoroLiveได้อนุญาตไว้

ข้อ 5. การใช้แพลตฟอร์มของนักพยากรณ์

  5.1 นโยบายของHoroLive: นักพยากรณ์ รับรู้และตกลงว่านโยบายของHoroLive เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือการปรับปรุงนโยบายของ HoroLive ให้ทันสมัย เป็นครั้งคราว และการที่ผู้ใช้ยังเข้าใช้แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่านักพยากรณ์ ให้ความยินยอมกับการแก้ไขเพิ่มเติมและการปรับปรุงดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ ระหว่างนโยบายของ HoroLive ฉบับล่าสุดกับสัญญาฉบับนี้ ให้ถือตามนโยบายของ HoroLive ฉบับล่าสุดเป็นสำคัญ
  5.2 รหัสผ่าน
   (1) ในกรณีที่ HoroLive ออกรหัสผ่าน เลขประจำตัวบุคคลหรือเลขประจำตัวเพื่อเข้าสู้ระบบ และขั้นต้องการเข้าถึงและรหัสอื่นๆ (ต่อไปจะเรียกรวมว่า “รหัสผ่าน” ) ให้แก่นักพยากรณ์ เพื่อใช้เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่ถูกจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม นักพยากรณ์ ตกลง (ก) เก็บรักษารหัสผ่านของนักพยากรณ์ ไว้เป็นความลับ (ข) รับรองว่านักพยากรณ์ จะออกจากบัญชีของนักพยากรณ์ เมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง และ (ค) แจ้งให้ HoroLive ทราบโดยทันทีหากมีการเข้าใช้บัญชี และ/หรือรหัสผ่านของนักพยากรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนักพยากรณ์ ได้รับรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าความลับของรหัสผ่านนั้นตกอยู่ในอันตราย
   (2) นักพยากรณ์ ตกลงว่าการใช้หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือศูนย์นักพยากรณ์ ของ HoroLive และข้อความหรือข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านใดๆ นั้น จะถือว่าได้รับอนุญาตจากนักพยากรณ์ แล้ว และนักพยากรณ์ ตกลงผูกพันตนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่มีการเข้าถึงหรือการใช้ดังกล่าว ( ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานนั้นจะได้รับอนุญาตจากนักพยากรณ์ หรือไม่ ) และ HoroLive มีสิทธิ (แต่ไม่จำต้อง) กระทำการ และยึดถือคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงดังกล่าว โดยนักพยากรณ์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดในเรื่องนั้นแต่เพียงผู้เดียว

  5.3 ชื่อของนักพยากรณ์ ที่จะใช้บนแพลตฟอร์ม: เมื่อ HoroLive ได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ HoroLive กำหนด นักพยากรณ์ อาจใช้รหัสผู้ใช้บริการ ( User ID) ซึ่งแตกต่างจากชื่อ HoroLive ที่นักพยากรณ์ ใช้ในการทำสัญญาฉบับนี้บนแพลตฟอร์มก็ได้
  5.4 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจาก HoroLive เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง HoroLive ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด มินำไปเปิดเผยที่อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นเสียแต่มีเอกสารทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้กระทำผิด
  5.5 นักพยากรณ์ รตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการ และการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น นักพยากรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่HoroLiveจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  5.6 HoroLive จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6. เนื้อหาการใช้บริการ

HoroLive จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 6.1 HoroLive จะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันที่HoroLiveได้ผลิต หรือได้รับสิทธิ์ให้แก่นักพยากรณ์ 6.2 ในกรณีที่ HoroLive มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการแอปพลิเคชัน หรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารแอปพลิเคนักพยากรณ์ ตกลงยินยอมให้HoroLiveมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆไป ทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์ 6.3 HoroLive จะประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ นักพยากรณ์ ตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลนักพยากรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกประการ ทั้งนี้ นักพยากรณ์ จะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ HoroLiveจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ของนักพยากรณ์ เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

ข้อ 7.รายได้จากผลงาน การให้บริการ การสนับสนุน และการแบ่งปันผลประโยชน์

รายได้คือจำนวนเงินหรือเครดิต (Credit) ที่ได้จากการให้บริการดูดวง และรายได้อื่นๆ โดยจะอยู่ในรูปแบบจำนวนเงินหรือเครดิต (Credit) หรือสกุลเงินอื่นตามที่HOROLIVEกำหนด
  7.1 รายได้จากการให้บริการดูดวง ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ "ตอบคำถาม” ("ฝากดวง”) โดยนักพยากรณ์ ต้องทำการสร้างและเขียนรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงค่าบริการเป็นจำนวนเครดิต (Credit) ไว้ในระบบ เมื่อมีผู้ใช้บริการสนใจและทำการชำระค่าบริการ นักพยากรณ์ มีหน้าที่ให้บริการตามที่ได้ชี้แจ้งไว้ในรายละเอียดของบริการจึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด โดยนักพยากรณ์ สามารถทำการ "เสนอราคา” กรณีบริการดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายการบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยสามารถระบุจำนวนเครดิตค่าบริการ และชี้แจงรายละเอียดการให้บริการ เพื่อเสนอให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการสนทนาภายในระบบ เมื่อผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อข้อเสนอและทำการชำระค่าบริการ นักพยากรณ์ มีหน้าที่ให้บริการตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการให้บริการพูดคุยสนทนาส่วนตัว (บริการโทรคุย) แบบตามระยะเวลาที่ให้บริการผ่านระบบ โดยรายได้ทั้งหมดจากการให้บริการดูดวงจะถูกคำนวณในอัตรา ดังนี้
  อัตรา 20 เครดิต ทุก 1 นาที นักพยากรณ์ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 2 บาท
  อัตรา 35 เครดิต ทุก 1 นาที นักพยากรณ์ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 3 บาท
  อัตรา 50 เครดิต ทุก 1 นาที นักพยากรณ์ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 4 บาท
  อัตรา 75 เครดิต ทุก 1 นาที นักพยากรณ์ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 6.50 บาท
  อัตรา 100 เครดิต ทุก 1 นาที นักพยากรณ์ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 8.50 บาท
  7.2 รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากผลงานที่นักพยากรณ์ ได้นำเข้าสู่ระบบและกำหนดสิทธิการเข้าถึงโดยใช้จำนวนเงินหรือเครดิต (Credit) ตามเงื่อนไขที่HOROLIVEกำหนด รายได้จากการกำหนดสิทธิการเข้าชมการถ่ายทอดสด รายได้จากการได้รับการสนับสนุนในขณะการถ่ายทอดสด ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน โดยรายได้อื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะถูกคำนวณตามข้อตกลงที่ทางHOROLIVEไว้กับนักพยากรณ์ (นักพยากรณ์) เป็นลายลักษณ์อักษร
  7.3 รายได้ผลประโยชน์ของนักพยากรณ์ (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกโอนให้กับนักพยากรณ์ ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะนักพยากรณ์ ที่มีรายได้เกิน 1,000 บาท ขึ้นไป และได้ทำการยืนยันตัวตน เอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่HOROLIVEกำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของHOROLIVEหากรายได้ของนักพยากรณ์ ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

ข้อ 8. รีวิวและคะแนนความพอใจ

การให้รีวิวและคะแนนความพอใจต่อการให้บริการของนักพยากรณ์ ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยรีวิวและคะแนนเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ จะไม่ถูกลบออกไม่ว่าเหตุผลใด ยกเว้นแต่กรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงของ HoroLive รีวิวและคะแนนดังกล่าวจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดของบริการ และหน้ารายละเอียดของนักพยากรณ์ หรือหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

  9.1 HoroLiveมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของ HoroLiveได้ ชื่อบัญชี ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ HoroLiveสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ
  9.2 HoroLive มีสิทธิในการบันทึกเนื้อหาภาพ และเสียงสนทนาที่เกิดขึ้น ระหว่างนักพยากรณ์ กับ ผู้ใช้บริการ หรือบุคคใดๆ ภายในแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่HoroLiveพิจารณาเห็นว่าจำเป็น กรณีเกิดข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาท และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ HoroLiveจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวHoroLiveจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว โดยนักพยากรณ์ตกลงให้ลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของนักพยากรณ์ ตกเป็นสิทธิของ HoroLive ทั้งสิ้น
  9.3 HoroLiveจะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของHoroLive ข้อมูลทั้งหมดHoroLiveจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นแต่ว่าสำหรับ ระบบการพิมพ์สนทนาของบุคคลที่สามซึ่งการให้บริการแก่บุคคลที่ 3 นั้น จะสามารถเก็บและรักษาได้ตามข้อตกลงการใช้บริการของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามให้ความยินยอม
  9.4 HoroLiveจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในแอปพลิเคชันดังนี้
  9.4.1 การพิมพ์ข้อความสนทนากับนักพยากรณ์
  9.4.2 การสนทนากับนักพยากรณ์ รวมถึงภาพและเสียงในการสนทนา

ข้อ 10 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของนักพยากรณ์

นักพยากรณ์ตกลงที่จะไม่นำเข้าผลงานหรือให้บริการที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
  10.1 เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำ อันเป็นเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด ไม่สุภาพ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือเป็นการใส่ความผู้อื่น โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม หรือผิดกฎหมายใดๆ
  10.2 เนื้อหาที่มีถ้อยคำ ข้อความวิพากษ์ วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ หรือรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง หรือมีเนื้อหาอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขึ้นในสังคม หรือประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
  10.3 เนื้อหาที่ สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ ลามก อนาจาร ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนัย เกินกว่าประชาชนหรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้
  10.5 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ
  10.6 เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 11 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การให้บริการ

  11.1 ระยะเวลาในการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถสนทนาดูดวงออนไลน์ส่วนตัวกับนักพยากรณ์ได้ทุกวัน โดยที่ระบบจะไม่คิดค่าบริการในช่วงเวลารอสายในขณะที่กดปุ่ม “คุยสดทันที” จนกว่านักพยากรณ์จะรับสายสนทนาทำนายดวง ยกเว้น HoroLiveมีสิทธิหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของHoroLiveซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย
  11.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ HoroLiveจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ HoroLiveจะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์
  11.3 HoroLiveขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้นักพยากรณ์ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
   11.3.1 กรณีที่นักพยากรณ์ ไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
   11.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของนักพยากรณ์ และผู้ใช้บริการ
   11.3.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าบริการ
   11.3.4 การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
   11.3.5 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
   11.3.6 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆตามข้อ 8 นี้ HoroLiveฯไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 12 การยกเลิกการให้บริการ

HoroLiveขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้
  12.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
  12.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี
  12.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
  12.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
  12.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของHoroLive
  12.6 ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
  12.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
  12.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากHoroLive
  12.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
  12.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
  12.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน โดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น
  12.12 โฆษณาแอปพลิเคชันอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอปพลิเคชันอื่น
  12.13 โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
  12.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับHoroLive
  12.15 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของHoroLive
  12.16 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง
  12.17 ไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด หรือHoroLiveไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ เนื่องจากการชำระผิดของผู้ใช้บริการเอง การเติมเงินหรือชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  12.18 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร
  12.19 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด

ข้อ 13 การยกเว้นความรับผิด

  13.1 HoroLiveจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่HoroLiveไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  13.2 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ
  13.3 HoroLiveมีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม
  13.4 HoroLiveยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
  13.5 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำกำไรตามที่ผู้ใช้บริการคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง
  13.6 HoroLive จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
  13.7 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันภายใต้ลิขสิทธิ์ของHoroLive ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
  13.8 HoroLive ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับบุคคลที่สาม แล้วHoroLiveไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  13.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของHoroLiveอื่นรวมอยู่ด้วย HoroLive จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากHoroLiveอื่นๆ

ข้อ 14 ข้อจำกัดในการใช้บริการ

  14.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของHoroLiveไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยHoroLiveเพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และHoroLiveขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างHoroLiveกับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และHoroLiveไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
  14.2 HoroLiveจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
  14.3 HoroLive สามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง
  14.4 HoroLive สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของแอปพลิเคชัน
  14.5 HoroLive เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่HoroLiveเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอปพลิเคชัน HoroLiveสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
  14.6 การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆ ได้

ข้อ 15 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

HoroLiveมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน Horolive แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากHoroLiveอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

ข้อ 16 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ